Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. Omschrijving 

“de Tafel en de Keuken” organiseert workshops, teambuildings, tastings en andere incentives rond eten, drinken en andere kunstvormen. 

2. Begripsbepaling en definities 

a. “de Tafel en de Keuken” is de handelsbenaming van de onderneming opgericht door mijnheer Luc M.M. Peeters, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen met nummer 0799060660 op adres Kroonstraat 109 te 3020 Veltem-Beisem.

 b. De “Klant” is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een activiteit boekt, die “de Tafel en de Keuken” opdracht gegeven heeft tot het geven, laten geven of uitwerken van een workshop of activiteit of die op enige andere wijze met “de Tafel en de Keuken” wenst samen te werken voor één van de activiteiten aangeboden door “de Tafel en de Keuken”

 c. Een “Workshop” is één van de workshops, teambuildings, tastings en andere incentives georganiseerd, uitgewerkt of geleid door “de Tafel en de Keuken”

d. De “eigen locatie” is de locatie waar “de Tafel en de Keuken” over beschikt en die gelegen is te Kroonstraat 109 te 3020 Veltem - Beisem.

3. Toepassingsgebied

Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen of samenwerkingen aangegaan met “de Tafel en de Keuken” en haar Klanten.

4. Workshops volgens eigen formule of op maat

a. “de Tafel en de Keuken” biedt enkele workshops aan volgens een formule zoals deze terug te vinden zijn op haar website.

b.  Op vraag van de Klant kan een specifieke workshop worden uitgewerkt.

c. Indien de Workshop doorgaat op een andere dan de eigen locatie van “de Tafel en de Keuken” verbindt de Klant er zich toe alle benodigdheden zoals deze doorgegeven worden door “de Tafel en de Keuken” te voorzien. Bij gebreke aan één van deze benodigdheden, heeft “de Tafel en de Keuken” het recht de Workshop te annuleren of een andere invulling te geven in functie van hetgeen op de locatie van de Klant voorhanden is. 

d. Indien de Workshop langer duurt dan gepland door toedoen van de Klant, zal “de Tafel en de Keuken” gerechtigd zijn om voor de bijkomende tijd een vergoeding van 50,00 EUR per uur aan de Klant aan te rekenen en dit tot het eigenlijke einde van de Workshop.

5. Locatie 

a. “de Tafel en de Keuken” werkt vanuit haar eigen locatie of op verplaatsing in functie van de vragen/noden van de Klant of indien de grootte van de groep dit vereist. 

b. “de Tafel en de Keuken” behoudt zich dan ook het recht voor de locatie van de Workshop eenzijdig te wijzigen in functie van het aantal deelnemers. Zij voorziet zelf een locatie of kan de Klant vragen dit te doen. Eventuele bijkomende kosten omwille van de huur van een andere locatie zijn verschuldigd door de Klant.

c. Om hygiënische regels verwachten wij van de deelnemers dat de locatie waarin gewerkt wordt steeds proper zal gehouden worden. 

d. Er mag niet gerookt worden binnen de locatie.

6. Reservatie van een Workshop 

a. Een aanvraag tot reservatie van een Workshop kan via de agenda die terug te vinden is op de website en/of rechtstreeks bij “de Tafel en de Keuken”

b. Bij reservatie dienen gekende voedselallergieën en intoleranties steeds te worden gemeld.

c. De agenda geeft mogelijke beschikbaarheden van “de Tafel en de Keuken” weer voor de organisatie van een Workshop, doch biedt geen enkele garantie op een eigenlijke reservatie op de dag naar keuze.

d. Een bevestigingsmail van “de Tafel en de Keuken” met daarin vermelding van de datum van de Workshop, de locatie van de Workshop en het aantal personen ingeschreven voor de Workshop, zal u worden verzonden. De reservatie is pas definitief bij ontvangst van de voorafbetaling van het bedrag vermeld op de offerte/factuur van “de Tafel en de Keuken”  

7. Offerte, factuur en betaling 

a. Op vraag van de Klant kan voorafgaandelijk een offerte bezorgd worden door “de Tafel en de Keuken”. De aanvraag tot reservatie is in dat geval slechts definitief bij uitdrukkelijke aanvaarding van de offerte. De eigenlijke reservatie is slechts definitief na ontvangst van de hierboven vermelde bevestigingsmail en betaling.

b. Deze factuur dient ten laatste betaald te zijn 14 dagen voorafgaand aan de dag van de workshop of op de vervaldag vermeld op de factuur. 

c. Bij niet-tijdige of gedeeltelijke betaling van een verschuldigde factuur zal van enige reservatie bij “de Tafel en de Keuken” geen sprake zijn.

d. Alle prijzen zij BTW inclusief.

8. Aantal deelnemers 

a. Het aantal vereiste deelnemers aan de Workshop zal steeds op voorhand meegedeeld worden.

b. Indien het aantal inschrijvingen te ver van het aantal vereiste inschrijvingen ligt zal de Workshop niet doorgaan en word het inschrijvingsgeld integraal terugbetaald.  

c. Indien bij aanvang van de Workshop blijkt dat minder deelnemers dan aangekondigd aanwezig zijn, wordt hiermee geen rekening gehouden bij de facturatie van de Workshop. Het bedrag voor het aantal deelnemers dat vooraf als definitief bevestigd/betaald werd, blijft gelden.

9. Opnames 

Tijdens de Workshop kunnen foto’s en beelden gemaakt worden door of in opdracht van “de Tafel en de Keuken”. Door deelname aan de Workshop bevestigt de deelnemer uitdrukkelijk zijn/haar akkoord met het maken van de (beeld)opnames. Deze (beeld)opnames zijn eigendom van “de Tafel en de Keuken”  De deelnemer verklaart zich tevens akkoord dat de beelden door “de Tafel en de Keuken” gebruikt kunnen worden voor commerciële doeleinden. 

10. Annulatie van een workshop 

a. “de Tafel en de Keuken” behoudt zich het recht voor een gereserveerde Workshop eenzijdig te annuleren. Bij dergelijke eenzijdige annulatie door “de Tafel en de Keuken” zullen reeds gestorte voorschotten of betalingen zo spoedig mogelijk worden terug betaald.

 b. “de Tafel en de Keuken” behoudt zich het recht voor een gereserveerde Workshop eenzijdig te annuleren ten laste van de Klant bij niet-betaling van haar factuur of bij de vaststelling dat de door de Klant gekozen locatie niet voldoet aan de nodige vereisten (art. 4, c). Bij annulatie in één van deze gevallen, behoudt “de Tafel en de Keuken” zich het recht voor een schadevergoeding te vorderen van minstens 30% van de reeds uitgeschreven factuur.

d. Bij annulatie van de workshop door de Klant, ongeacht om welke reden en tot 14 dagen voor de datum van de geplande workshop, zal de Klant 50% van het bedrag van het inschrijvingsgeld kunnen recupereren. 

e. Bij annulatie van de workshop door de Klant, ongeacht om welke reden en minder dan 14 dagen voor de datum van de geplande workshop, zal de Klant het totale bedrag  van het inschrijvingsgeld niet kunnen recupereren. 

11. Aansprakelijkheid 

a. “de Tafel en de Keuken” kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gebeurlijke ongevallen voor, tijdens of na het plaatsvinden van een Workshop. Zij kan in elk geval niet aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen of incidenten die veroorzaakt worden door een ander deelnemer, de staat van een andere dan de eigen locatie of door het niet opvolgen van haar instructies.        “de Tafel en de Keuken” beschikt in elk geval over de nodige vergunningen en verzekeringen voor de uitoefening van haar activiteiten. 

b. Voedselallergieën en intoleranties dienen bij reservatie te worden gemeld.                          “de Tafel en de Keuken” kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor incidenten ten gevolge van voedselallergie/intolerantie. 

12. Intellectuele eigendomsrechten 

Partijen gaan akkoord dat alle intellectuele eigendomsrechten op de workshops en de invulling er van aan “de Tafel en de Keuken” toebehoren.  “de Tafel en de Keuken” blijft ten allen tijde en niettegenstaande annulatie van de Workshop eigenaar van alle intellectuele en andere eigendomsrechten, zoals onder meer beschreven in boek XI van het Wetboek Economisch Recht, op volgende niet-limitatief omschreven werken: tekeningen, schetsen, (3D-)ontwerpen, offertes en plannen. “de Tafel en de Keuken” heeft het exclusieve recht tot reproductie en uitvoering onder welke vorm dan ook van deze werken.

 

13. Geldigheid, toepasselijk recht en geschillenbeslechting 

De nietigheid van een clausule van deze algemene voorwaarden, heeft geenszins de nietigheid van de overeenkomst of de toepasbaarheid van deze algemene voorwaarden tot gevolg. In geval van betwistingen tussen “de Tafel en de Keuken” en de Klant is enkel het Belgische recht van toepassing en zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Leuven en de Vrederechter van het 3e kanton te Leuven bevoegd.